Überspringen zu Hauptinhalt

Privacyverklaring van Theben AG

Wij, Theben AG (hierna ‚Theben‘ genoemd), verheugen ons dat u onze website bezoekt en belangstelling toont voor onze producten en diensten. De bescherming van uw privacy en de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens nemen wij zeer serieus. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de rechtsvoorschriften voor gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u welke gegevens wij voor welke doeleinden over u verzamelen, hoe lang wij die opslaan en welke rechten u hebt, wanneer wij uw gegevens verwerken.

Algemeen

Voor de verwerking van uw gegevens op deze website is Theben AG, Hohenbergstraße 32, 72401 Haigerloch, verantwoordelijk. In de  colofon  van deze website hebben wij aangegeven hoe u contact met ons kunt opnemen.

In onze Privacyverklaring gebruiken wij begrippen en definities van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met name in artikel 4. Volgens deze verordening zijn wij de ‚verwerkingsverantwoordelijke‘ en bent u de ‚betrokkene‘. Gegevens die direct of indirect op u betrekking hebben, zijn ‚persoonsgegevens‘. Wanneer wij verder in deze Privacyverklaring het over uw ‚gegevens‘ hebben, bedoelen wij daarmee meestal de gegevens die direct of indirect op uw persoon betrekking hebben.

Als betrokkene hebt u het recht om van ons inzage te krijgen in uw gegevens (artikel 15 AVG). U kunt uw gegevens overeenkomstig artikel 16 AVG laten rectificeren of, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan overeenkomstig artikel 17 AVG, laten wissen. Overeenkomstig artikel 18 AVG hebt u het recht op beperking van de verwerking; wanneer u een bijzondere persoonlijke situatie aangeeft, hebt u bovendien overeenkomstig artikel 21 AVG recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, geheel of gedeeltelijk. Voor gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, kunt u ons verzoeken deze in een gangbaar, machineleesbaar formaat te verstrekken. U hebt het recht om toestemmingen die u ons voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, altijd voor de toekomst in te trekken. Dit betekent dat uw intrekking alleen betrekking kan hebben op toekomstige verwerkingen en dat reeds uitgevoerde verwerkingen aan de voorschriften van de gegevensbeschermingswetgeving blijven voldoen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw contact- en adresgegevens voor de verzending per post van reclame en informatiemateriaal, wanneer u niet uitdrukkelijk daarom hebt gevraagd.

Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met info@theben.de.

U kunt direct contact opnemen met onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming op datenschutz@theben.de. 

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verwerking van uw gegevens. In Baden-Württemberg is dit de ‚Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit“ met als postadres: Postfach 102932, 70025 Stuttgart, e-mail poststelle@lfdi.bwl.de.

Volautomatische verwerking van gegevens bij het oproepen van onze websites

Als u onze websites bezoekt, slaan onze servers standaard diverse toegangsgegevens in een elektronisch protocol (‚logbestand‘) op. Tot deze gegevens behoren uw IP-adres, de website die u vóór ons hebt bezocht, de websites die u bij ons bekijkt en de datum en het tijdstip waarop u de website hebt geopend en dus de duur van het bezoek. Deze gegevens  worden volautomatisch geregistreerd en alleen gebruikt voor de foutenanalyse en technische verbetering van onze webservice. Ontvangers van deze gegevens zijn Theben IT en, indien vereist, door Theben ingeschakelde IT-dienstverleners. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang aan het behoud van goede werkende websites. Uiterlijk na twee weken worden de protocollen automatisch overschreven. Andere volautomatische verwerkingen van gegevens bij het oproepen van onze website zijn ons gebruik van cookies en onze analyse van de gebruiksgegevens tijdens het bezoek van onze websites. Deze verwerkingen worden in deze Privacyverklaring in de betreffende paragrafen beschreven.

 

Newsletter

Als, overeenkomstig artikel 6 lid 1, zin 1 wordt verlicht. een AVG heeft uitdrukkelijk ingestemd dat wij uw e-mailadres zullen gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is de vermelding van een e-mailadres voldoende. We bewaren uw toestemming en de tijd van toestemming. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door u af te melden voor de nieuwsbrief. U vindt een link naar de afmeldingspagina aan het einde van elke nieuwsbrief.

Om u te passende aanbiedingen en content te geven, wordt uw klikgedrag bij de Newsletter gevolgd. Daarbij wordt geanalyseerd welke Newsletter hoe vaak werd geopend of hoe vaak in een Newsletter op links naar onze producten of andere informatie werd geklikt. Door de analyse van het klikgedrag kunnen wij de Newsletter continu optimaliseren en aan de interesses van onze klanten aanpassen. Voor de analyse worden de gebruiksgegevens door middel van een samenvatting geanonimiseerd, zodat de verzamelde gegevens niet meer aan een bepaalde e-mailadres kunnen worden gekoppeld. Daarom is uw persoonlijk klikgedrag niet bij ons bekend.

Desondanks kunt u deze beoordeling van het succes van de Newsletter altijd afwijzen door het abonnement op de Newsletter op te zeggen. De wettelijke grondslag van onze gebruiksanalyse van het klikgedrag is ons gerechtvaardigd belang bij de op behoeften afgestemde vormgeving van de inhoud van Newsletters.

 

Privacyverklaring over de Facebook-site van Theben AG

Hieronder verwijst ‚wij‘ of ‚ons‘ naar Theben AG. Nadere informatie over ons vindt u in de Colofon.

In principe is Facebook voor de toegang tot en het gebruik van onze site verantwoordelijk. Informatie over Facebook en over de gegevensbescherming bij Facebook kunt u direct via de door Facebook beschikbaar gestelde links oproepen.

In bijzondere gevallen is het echter mogelijk, bijv. wanneer u een vraag over onze producten hebt, ondersteuning bij de ingebruikname nodig hebt of bij een technisch probleem, dat wij uw aanvraag niet direct op Facebook kunnen beantwoorden. In die gevallen zullen wij u verzoeken ons uw contactgegevens via een persoonlijk bericht mee te delen. Zorg ervoor dat u ons uw contactgegevens op Facebook niet via posts meedeelt. Voor deze gegevens, inclusief uw aanvraag, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke volgens de gegevensbeschermingswetgeving. Uw aanvraag wordt bij ons intern naar de bevoegde afdeling doorgestuurd, die dan direct contact met u zal opnemen. Wanneer u wilt dat wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen, kunt u dit in uw bericht aangeven. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de beantwoording van uw aanvraag. Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclame en deze worden ook niet naar derden doorgestuurd. Dit geldt niet voor aanvragen die van buiten Duitsland afkomstig zijn of waarvoor een ander bedrijf binnen de Theben Groep verantwoordelijk is. In die gevallen sturen wij uw aanvraag en contactgegevens door naar dit bedrijf, dat dan op de door u gewenste manier contact met u zal opnemen.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens als klant of leverancier

Op ons Portal verzamelen wij gegevens (contactaanvragen, bestelling van de Newsletter, inschrijving voor cursussen, klantenonderzoeken) van natuurlijke personen die contact met ons opnemen of bij een bedrijf horen of dit vertegenwoordigen waarmee wij een zakelijke relatie hebben. Tot deze gegevens behoren uw naam, de naam van uw bedrijf, het adres van uw bedrijf en uw zakelijke contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer en uw functie in het bedrijf. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang aan het contact met u als vertegenwoordiger van onze klant en van de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf dat u vertegenwoordigt aan de totstandkoming van de communicatie. Uw tegenstrijdige belangen kunnen bijv. zwaarder wegen wanneer u uw bedrijf verlaat.

Vanzelfsprekend hebt u als betrokkene privacyrechten, bijv. het recht om toestemmingen in te trekken, het recht om inzage in de over u opgeslagen gegevens te verlangen en andere rechten. Lees daarvoor s.v.p. het gedeelte Algemeen van deze Privacyverklaring.

Voor contractuele doeleinden verwerken wij gegevens van uw bedrijf in onze Customer Relationship Management Software (CRM) en in de plannings-, productie-, logistieke en financiële modules van onze Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem. In overeenstemming met uw werkzaamheden en verantwoordelijkheid bij uw bedrijf kunnen deze gegevens ook de bovenstaande gegevens bevatten die direct betrekking hebben op uw persoon. Het doel van deze verwerking van de gegevens heeft echter niet betrekking op u als persoon, maar eerder op uw bedrijf als onze zakelijke relatie.  Op puur zakelijke gegevens, die geen betrekking hebben op een natuurlijke persoon, is de gegevensbeschermingswetgeving niet van toepassing.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens als sollicitant

Op ons Portal verzamelen wij geen gegevens van sollicitanten, maar geven u de contactgegevens voor het hoofd van onze Personeelsafdeling. Wij verzoeken u geen andere e-mailadressen van Theben voor sollicitaties te gebruiken. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van uw sollicitatie is de noodzaak voor onze beslissing over het aangaan van een dienstverband.

Als u van ons een afwijzing ontvangt, worden uw gegevens na drie maanden gewist. Als wij op een later tijdstip geïnteresseerd zijn in uw sollicitatiegegevens, dan zullen wij u daarvoor om toestemming vragen.

 

Gebruik van onze contactformulieren

Met onze contactformulieren verzamelen wij persoonsgegevens die wij nodig hebben om uw aanvraag te beantwoorden. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw naam, uw e-mailadres en de inhoud van uw aanvraag is ‚Contractuele en vóór afsluiting van een overeenkomst noodzakelijke doeleinden‘. Overige, door u vrijwillig verstrekte gegevens zoals uw geslacht, uw bedrijf, uw adres, uw telefoon- en faxnummer verwerken wij op basis van een gerechtvaardigd belang aan de verbetering van de communicatie met onze klanten. De inhoud van het ingevulde contactformulier wordt tijdelijk op de webserver opgeslagen en van daaruit per e-mail naar onze marketingafdeling gestuurd, die dit bericht doorstuurt naar de bij ons daarvoor verantwoordelijke afdeling. De gegevens van uw aanvraag blijven uitsluitend in ons e-mailsysteem opgeslagen en worden, nadat uw aanvraag is afgehandeld, geblokkeerd zodat ze niet verder kunnen worden gebruikt. De tijdelijke opslag op de webserver wordt elke maand gewist.

 

Registratie voor seminars en opleidingen

Onze website bevat geen registratieformulier voor onze seminars en opleidingen, maar geeft u de namen en contactgegevens van de daarvoor verantwoordelijke personen, die voor de registratie en uitvoering van de opleidingen vereiste gegevens zullen verzamelen en verwerken.  De wettelijke grondslag voor de verwerking is ‚Contractuele en vóór afsluiting van een overeenkomst noodzakelijke doeleinden‘. Wij gebruiken uw gegevens uitsluiting voor de afhandeling van uw aanvraag en het organiseren van de opleiding.

Binnen ons bedrijf geven wij uw gegevens door aan de personen die bij de organisatie van de opleiding betrokken zijn. Als u gegevens over de door u gewenste kamer en uw heenreis verstrekt, geven wij uw naam en uw aankomstdatum door aa hotels bij ons in de buurt.

 

Verwerking van uw gegevens bij ons klantenonderzoek

Deelnemers aan ons klantenonderzoek bieden wij een cadeau aan als bedankje voor hun inspanningen. Om enerzijds de absolute geheimhouding van uw antwoorden te garanderen, u anderzijds ons cadeau kunt krijgen, bevat onze e-mail een gepersonaliseerde link naar het klantenonderzoek, die u – als u daarop klikt – als ontvanger van de e-mail identificeert en automatisch aan de lijst van deelnemers aan ons klantenonderzoek toevoegt. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang aan een hoog aantal klanten die aan ons verzoek voldoen. Deze identificatie dient uitsluitend om uw het cadeau te kunnen toesturen. In onze e-mail wordt u geïnformeerd over het doel van de gepersonaliseerde link naar het klantenonderzoek. Door het aanklikken van de link stemt u in met de identificatie voor het genoemde doel. De wettelijke grondslag voor uw identificatie via het e-mailadres voor de toezending van het cadeau door onze marketingafdeling is de verbintenis die wij met ons aanbod aan u voor deelname aangaan.

Uw antwoorden op ons klantenonderzoek worden altijd anoniem, d.w.z. zonder verwijzing naar uw persoon of uw bedrijf, opgeslagen en geanalyseerd.

Ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die onze webserver op uw pc opslaat.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen technische cookies (1) die de correcte werking van onze website garanderen (deze cookies worden automatisch ingesteld) en tracking.cookies (2) voor marketing- en analysedoeleinden waarvoor uw toestemming is vereist.

(1) sessiecookies, documentmand-functionaliteit, afhandeling van uw opt-out.

(2) Google Analytics (via Google Tag Manager) – zie afzonderlijke secties in dit Privacybeleid.

Met deze bestanden kunnen wij zien welke sites van onze Portal u bezoekt. Er worden diverse cookies onderscheiden, enerzijds op basis van hun opslagduur. Zogenaamde sessiecookies (Session Cookies) worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Een sessiecookie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de communicatie van onze webserver met uw pc wordt gewaarborgd. Permanente cookies daarentegen blijven op uw pc opgeslagen; hoe lang dit is, kunt u vinden in uw browser. Een permanent cookie kan bij het volgende bezoek aan onze website weer worden gelezen. Om dit te voorkomen, kunt u het permanente cookie na het bezoek aan onze website verwijderen. Met behulp van permanente cookies kunnen wij bijv. uw gebruik van onze website analyseren.

Anderzijds maakt men onderscheid tussen cookies op basis van hun herkomst. Zogenaamde directe cookies (First-Party Cookies) zijn altijd afkomstig van de website die in de adresbalk van uw browser is aangegeven. Zogenaamde indirecte cookies (Third-Party Cookies) zijn afkomstig van websites die u niet direct hebt opgeroepen, maar die via afbeeldingen of advertenties aan de website van de eerste partij zijn gekoppeld. In uw browser kunt u zien uit welke bronnen op uw pc opgeslagen cookies afkomstig zijn.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat deze cookies accepteren. Om dit uit te schakelen, moet u de betreffende instellingen van uw browser wijzigen. Als uw browser geen cookies accepteert, kan het zijn dat u niet alle sites van onze website ongestoord kunt gebruiken. Om een contactformulier te kunnen invullen, moet u uw browser echter zo instellen dat deze sessiecookies accepteert. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

U kunt de cookies ook gebruiken voor afstandsmeting en promotionele doeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Tegen bovengenoemde verstrekkingen kunt u bezwaar maken in de relevante secties van dit Privacybeleid.

Gebruik deze link om uw cookie-instellingen te wijzigen / Opt-out:

Wijzig de cookie-instellingen

Voor individuele aanbiedingen zijn er afzonderlijke opties in de volgende paragrafen.

Google Analytics

Vanwege de wettelijke grondslag van ons gerechtvaardigd belang aan de verbetering van ons internetaanbod maakt onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‚Google‘). Google Analytics gebruikt zgn. ‚cookies‘, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt meestal naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gezonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om overige aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat vanwege Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken:

.

Mogelijkheid om bezwaar te maken

U kunt de opslag van de cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze Webshop volledig zult kunnen gebruiken.
Ook kunt u de verzending naar Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbaar is.

Browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics

De browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics geeft de bezoeker van de website meer controle over welke gegevens over opgeroepen websites door Google Analytics worden opgeslagen. De add-on deelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat geen informatie over het bezoek aan de website naar Google Analytics mag worden gezonden. Als u deze functie niet wilt gebruiken, download de add-on en installeer het dan voor uw actuele webbrowser. De browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics is verkrijgbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari en Opera.

Social Media Plug-ins

We vertrouwen op onze website op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram, Xing, linkedin, kununu en youtube om ons bedrijf beter bekend te maken. Het onderliggende commerciële doel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor de privacy-conforme werking moet worden gegarandeerd door hun respectieve providers.

A. Facebook

Social media-plug-ins van Face-book worden op onze website gebruikt om hun gebruik persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we de knop „LIKE“ of „SHARE“. Dit is een aanbod van Facebook.
Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en door deze in de website geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomstige pagina van onze website, zelfs als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook de zoekopdracht van onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Facebook-account. Als u bijvoorbeeld met de plug-ins werkt, drukt u op de knop „LIKE“ of „SHARE“, de bijbehorende informatie wordt ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie zal ook op Facebook worden gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden worden getoond.
Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en op maat gemaakte Facebook-pagina’s. Voor dit doel gebruikt Facebook gebruikers-, rente- en relatieprofielen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die op Facebook worden weergegeven, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van Facebook aan te bieden.
Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Facebook-account, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw verwante rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.

B. YouTube

Op onze website gebruiken we YouTube. Dit is een videoportal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, hierna te noemen „YouTube.“
YouTube is een dochteronderneming van Google LLC., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‚Google‘ genoemd.
Gecertificeerd volgens het EU-VS privacyschild
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Garandeert Google en daarmee de dochteronderneming YouTube dat de gegevensbeschermingsvereisten van de EU ook worden gerespecteerd bij het verwerken van gegevens in de VS.
We gebruiken YouTube in combinatie met de geavanceerde privacymodusfunctie om je video’s te laten zien. Rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website. Volgens YouTube betekent de Enhanced Privacy Mode-functie dat de onderstaande gegevens niet naar de YouTube-server worden verzonden, tenzij je daadwerkelijk een video start.
Zonder deze ‚Geavanceerde privacy‘ wordt u verbonden met de YouTube-server in de Verenigde Staten zodra u een van onze webpagina’s bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten.
Deze verbinding is vereist om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. In de loop van dit proces verzamelt en verwerkt YouTube op zijn minst uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u bezoekt. Het maakt ook verbinding met het DoubleClick-advertentienetwerk van Google.
Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, geeft YouTube de verbindingsinformatie door aan je YouTube-account. Als je dit wilt voorkomen, moet je ofwel uitloggen bij YouTube voordat je onze website bezoekt of de juiste instellingen in je YouTube-gebruikersaccount maken.
Voor zowel functionaliteit als voor de analyse van het gebruik, bewaart YouTube permanent cookies via uw internetbrowser op uw apparaat. Als u het niet eens bent met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de opslag van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser. Zie „Cookies“ hierboven voor meer informatie.
Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw gerelateerde rechten en beveiligingen die Google bezit
https://policies.google.com/privacy beschikbare privacykennisgevingen.

C. Twitter

Op onze website zijn plug-ins van het short message network van Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd. De Twitter-plug-ins (tweet-knop) zijn herkenbaar aan het Twitter-logo op onze site. Een overzicht van tweetknoppen vindt u hier (https://about.twitter.com/resources/buttons).
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de ‚tweetknop‘ van Twitter klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter.
Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina’s kan koppelen, logt u uit bij uw Twitter-account.
Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter (https://twitter.com/privacy).

D. Instagram

Zogenaamde sociale plugins zijn op onze website ( „plug-ins“) die door Instagram, die zich uit de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ( „Instagram“) wordt bediend.
De plug-ins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een „Instagram-camera“.
Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Instagram-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Instagram naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Deze integratie Instagram er¬hält de informatie die uw browser de entspre¬chende pagina van onze website toegang heeft gehad, zelfs als je niet Instagram profiel hebt of niet ingelogd Instagram.
Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Druk Als u interactie met de plugins, bijvoorbeeld de „Instagram“ knop deze informatie ook rechtstreeks wordt doorgegeven aan de server van Instagram ei¬nen en daar opgeslagen.
De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram-account en daar weergegeven aan uw contacten.
Als u geen informatie via de Instagram website worden verzameld unse¬ren kaarten direct op de Instagram-account wilt, moet u zich aanmelden voordat u onze website bezoeken op Instagram.
Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid https://help.instagram.com/155833707900388 van Instagram.

E. LinkedIn

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. Providers is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Telkens wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die LinkedIn-functies bevat, maakt deze verbinding met LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op ‚Aanbevelingsknop‘ op LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Zie voor meer informatie de LinkedIn-privacyverklaring op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

F. XING/kununu

Onze website maakt gebruik van de functies van het netwerk XING. Leverancier is XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. KUNUNU GmbH is een dochteronderneming van XING SE. Verantwoordelijke instantie en exploitant van de website is XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.
Telkens wanneer u een van onze sites bezoekt die XING-functies bevat, maakt deze verbinding met XING-servers. Een opslag van persoonlijke gegevens wordt niet gedaan naar onze kennis. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd.
Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Voor contractuele doeleinden verwerken wij de gegevens van uw bedrijf in onze Customer Relationship Management Software (CRM) en in de modules planning, productie, logistiek en financiën van onze Enterprise Resource Planning (ERP). Afhankelijk van uw activiteit en verantwoordelijkheid bij uw bedrijf, kunnen deze gegevens ook de hierboven vermelde gegevens bevatten die rechtstreeks betrekking hebben op uw persoon. Het doel van deze verwerking van de gegevens is echter niet van toepassing op u als persoon, maar eerder op uw bedrijf als onze zakenpartner. Voor zuiver zakelijke gegevens, die niet verwijzen naar een natuurlijke persoon, is het recht op gegevensbescherming niet van toepassing.

An den Anfang scrollen